Semalt hünärmeninden soraň: Google Analytics Benchmarking telekeçiler üçin nämäni aňladýar

Google iň meşhur we täsirli gözleg motorydyr . Recentlyakynda Analitik ulanyjylarynyň hemmesiniň ýakyn aýlarda dolandyryş paneli arkaly pudagyň bahalandyryş hasabatlaryna girip biljekdigini habar berdi. Bu hasabatlar web ussatlaryna web sahypalary barada düşünje bermäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, şu günler nämäniň tendensiýasy we Google-yň öňünde gowy çykyş edip, öz sahypalaryna nädip güýçli traffik gazanyp boljakdygy barada düşünje alýarlar.

“Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Endrýu Dyhan bu ugurda käbir ynandyryjy we peýdaly maslahatlara göz aýlaýar .

Bahalandyryş hasabatlarynyň web sahypasynyň eýeleriniň hemmesine elýeterli däldigi hakykat. Şeýle-de bolsa, bular dyzma derejesi, seanslar we makalalaryňyzyň hili barada maglumat bermegiň gowy usulydyr. Şeýle hem, döwülen baglanyşyklaryň haýsy görnüşiniň bardygyny we olary nädip ösdürmelidigini bilip bilersiňiz. Mundan başga-da, ulanyjylar web sahypalaryny barlamak üçin girýänleriň haýsy enjamlary ulanýandyklary barada düşünje alýarlar. Şeýle hem, Google ulanyjylaryna gowulaşmak üçin köp mümkinçilikler bermek üçin deňeşdirme hasabatlarynyň üsti bilen kartalary we ýylylyk ýerlerini görkezdi.

Bahalandyrmany işjeňleşdirmek möhümdir, sebäbi analitika dolandyryş paneliňizdäki Tomaşaçylar bölüminiň aşagyndaky maglumatlara girmegiň ýeke-täk usuly. Uly web ussatlarynyň hemmesi diýen ýaly syýahatçylyk kompaniýasy bolan Twiddy-ny öz içine alýan deňeşdirme hasabatlaryny ulanýarlar. Bahalandyryş hasabatlarynyň üsti bilen pudagyň ösüşi üçin mümkinçilikleri kesgitleýär. “Twiddy” -niň baş direktory Ross Twiddiniň pikiriçe, netijeleri nämä gönükdirmelidigi we näçe adamyň önümleri we hyzmatlary bilen gyzyklanýandygy barada düşünje almak üçin analitika we baha beriş hasabatlary bilen netijeleri alýarlar.

Analitikleriň bahasyny işiňiz üçin ulanyň

Uly bir iş alyp barýarsyňyzmy ýa-da kiçi göwrümli bir gurama bolsaňyz, kompaniýaňyz üçin analitik ölçegleri ulanmalysyňyz. Bu telekeçilere nämäniň tendensiýasyna, olar üçin iň oňat işläp biljekdigine we kärhanalaryny nädip ösdürip, islenýän netijelere ünsi jemlemegine kömek edýär. Şeýle hem takyk maglumatlarymyzyň bolmagyny üpjün edýär. Mundan başga-da, sahypalarymyzyň dykyzlyk derejesini aňsatlyk bilen seljerip we baha berip bileris. “Google Analytics” şu wagta çenli saýtlarymyzyň näderejede işleýändigi barada bize köp düşünje berdi. Şeýle-de bolsa, seljeriş ölçegleri sahypalarymyzy nädip ösdürip boljakdygyny we hakyky maksatlary nädip kesgitlemelidigimizi kesgitlemegiň usulydyr.

Gowulaşdyrmak mümkinçiliklerini ileri tutuň

Sahypaňyzy pudakdaky beýlekiler bilen nädip deňeşdirip bilersiňiz? Ine, üns bermeli zadyňyz. Esasy hasabatlary ulanyp, has gowy netijeler üçin sahypaňyzyň haýsy tagallalara mätäçdigini tiz bilip bilersiňiz. Şeýlelik bilen, köp wagt tygşytlarsyňyz we dogry zatlara ünsi jemläp bilersiňiz. Şol hasabatlara gireniňizde, sahypaňyzyň işleýşini aňsatlyk bilen ölçäp bilersiňiz we gowulaşmak mümkinçiliklerini ep-esli derejede ileri tutup bilersiňiz.

Hakyky maksatlary kesgitläň

Esasy hasabatlaryň hakyky maksatlary kesgitlemäge kömek edip biljekdigini aýdyp bileris. Bu, özüňizi deň-duşlaryňyz bilen has gowy deňeşdirmek we bu pudakda nädip ýeňip boljakdygy barada maglumat berip biler. Sahypaňyzyň dykyzlyk derejesiniň elli göterimden geçmeli däldigi hökmanydyr. Eger şeýle bolsa, gelýänleriň köpüsini ýitirmek we Google-daky reýtingiňize täsir etmek ähtimallygy bar.

send email