Wiki döredilenden soň dünýämiz - Semaltdan düşünje

Wikipediýa erkin we meşhur ensiklopediýa bolup, 250 dürli dilde 36 milliondan gowrak makala bar. Häzirki wagtda internetdäki iň uly we ygtybarly maglumat çeşmesine öwrüldi. Diňe Iňlis Wikipediasynda bäş milliondan gowrak makala bar we internetde iň köp girilýän altynjy web sahypasydyr.

Semalt” müşderi goldaw dolandyryjysy Raýan Jonson, Wikipediýa döredilmezden ozal iň uly we iň gowy bilim ýazgysynyň 22,935 golýazma kagyzynyň bardygyny aýdýan “ongongle ensiklopediýasy” bolandygyny aýdýar. Jimmi Uels 2001-nji ýylda web sahypasyny döredeninde, Wikipediýanyň asyl nusgasy internetdäki hemmeler üçin elýeterli boldy. Häzirki wagtda her aýda Wikipediýanyň dürli sahypalaryna girýän ýarym milliondan gowrak adam bar. 80,000-den gowrak meýletinçi öz sahypalaryny yzygiderli redaktirleýär we köp adam internedi Wikipediýa bilmän hiç wagt bilmeýär. Köp sanly beýleki web sahypalary we bloglar bilen baglanyşdyrylýar.

Mugallymlar, gözlegçiler, journalistsurnalistler, talyplar we lukmançylyk hünärmenleri takyk maglumatlary sebäpli Wikipediýa baglydyr. Bu ensiklopediýadaky ähli mowzuklary diýen ýaly gözläp bileris we hünärmenler öz maglumatlaryny blokbaster filmlerinden bir stockanyň hümmetine çenli zatlary çaklamak üçin ulandylar. Wagtyň geçmegi bilen dürli ýazyjylar we redaktorlar gelip, Wikipediýanyň sahypalaryny birnäçe dilde redaktirlediler. Döwlet işgärleri, syýasatçylar, aktýorlar we ähli adamlar ony internetdäki esasy maglumat çeşmesi hökmünde ulanýarlar. Hatda "düzülen" sözleriniň 47,000-den gowrak redaktirlän öňki IBM başlygy Wikipediany iň gowy web sahypasy diýip atlandyrýar.

“Google”, “Facebook” we “Apple” -den tapawutlylykda Wikipediýa internetde girdejili ägirt däl. Mysal üçin, “Apple Inc.” korporasiýa taryhynda iň oňat we iň uly ýyllyk girdeji gazandy we arassalanan hyzmatlary we önümleri sebäpli dünýä müşderileriniň wepalylygyny gazandy.

Beýleki bir tarapdan, Wikipediýa her gün neşir edilýän köp sanly makalalar bilen gyzyklanmaýan we seýrek tekst esasly web sahypasy boldy. Meýletinler tarapyndan dolandyrylýan bu ensiklopediýa, esasan, dünýä jemgyýetçiliginiň haýyr-sahawatlary arkaly goldanýan esasy girdeji gazanmaýan gurama hökmünde işleýär. Wikipediýa elmydama täze ýazgylary goýdy we hemaýatkär sahypalary we baglanyşyklary arkaly mahabatyň täze pikirlerini girizdi.

Wikipediýa haýsydyr bir girdeji gazanmasa-da, soňky aýlarda mekdep biliminden başlap, makalalaryň çap edilmegine çenli işewürlik modelleriniň we sosial mediýanyň sanawyny bozdy. Wikipediýa köplenç ykdysady modelleri ýok etmekde günäkärlenýär we köne maglumatlary aýyrmakda we täzelenen maglumatlara ýer bermekde günäkär.

Wikipediýa üçin takyklyga ünsi jemlemek möhümdir we ähli ýaşlar üçin ähmiýetli bolmaly. Wikipediýanyň internetdäki makalalary gözlemegimizi üýtgetendigi şübhesiz, emma henizem köp kemçilikleri bar. Şeýlelik bilen, nädogry we nädogry maglumatlara ýer ýok derejä ýetmeli.

Jübi tehnologiýasyna uýgunlaşmak ileri tutulýan ugur bolmaly, sebäbi köp adam internete girmek üçin ykjam enjamlary ulanýar. Wikipediýa islenýän maksatlara ýetmek islese, ähli enjamlar we ähli diller arkaly özüni elýeterli etmeli. Diňe on bäş ýylda Wikipediýa adamzadyň iň gowy we iň uly bilelikdäki tagallasy boldy. Taryhyň dinamiki ýazgylary geljekde hiç zadyň ýuwulmajakdygyny aňladýar.